Kluzula informacyjna - dziecko i rodzice

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 lutego 2022

KLAUZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:

 

 • Administratorem danych osobowych przetwarzającym dane osobowe rodziców i ucznia jest: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kokaninie, Kokanin 67, 62-817 Kokanin.
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest w sposób:

- elektroniczny, na adres email: kontakt@rodo-leszno.com.pl;

- telefoniczny: 783479791.

 • W ramach wykonywania ustawowych obowiązków szkoła przetwarza dane osobowe uczniów i rodziców lub opiekunów prawnych w celu realizacja zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz prowadzenia dokumentacji realizacji tych zadań. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zadania dydaktyczne mogą być realizowane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO.

W niektórych przypadkach podstawą do przetwarzania danych osobowych uczniów jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO). Zgoda taka może dotyczyć na przykład publikacji wizerunku uczniów.

 

 • Szkoła udostępnia dane osobowe uczniów i rodziców lub opiekunów prawnych podmiotom upoważnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa (np. Minister Edukacji Narodowej w Systemie Informacji Oświatowej, Sąd Rodzinny). O wszelkich innych instytucji/firm na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 • Dane osobowe uczniów i rodziców lub opiekunów prawnych są przetwarzane przez okres wskazany w

 

 • Rodzice lub opiekunowie prawni posiadają prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

 

 • Rodzice lub opiekunowie prawni mają prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody powoduje skutki na przyszłość, czyli nie można przetwarzać danych osobowych od chwili wycofania zgody. Wszelkie czynności związane z przetwarzaniem danych dokonane przed jej wycofaniem pozostają zgodne z prawem.

 

 • Jeżeli uważacie Państwo, że Administrator przetwarza dane osobowe niezgodnie z prawem, to możecie wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2).

 

 • Dobrowolne jest podanie następujących danych osobowych:

- wymienionych w art. 155 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (informacje o stanie zdrowia, stosowanej diecie, rozwoju psychofizycznym ucznia),

Podanie pozostałych danych osobowych ucznia i rodziców lub opiekunów prawnych niezbędnych do prowadzenia dokumentacji, o której mowa w punkcie 3 jest obowiązkowe.

 

 • Dane osobowe przetwarzane przez szkołę nie podlegają profilowaniu.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kokaninie
Data utworzenia:2022-02-01
Data publikacji:2022-02-01
Osoba sporządzająca dokument:Magdalena Szczepaniak
Osoba wprowadzająca dokument:MS
Liczba odwiedzin:1165