Kluzula informacyjna - osoby odbierające dzieci z przedszkola

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 lutego 2022

KLAUZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO informujemy, że:

 

 • Administratorem danych osobowych przetwarzającym Pani / Pana dane osobowe w związku z odbiorem dzieci jest: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kokaninie, Kokanin 67, 62-817 Kokanin.

 

 • Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Natalia Ratajewska. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – kontakt@rodo-leszno.com.pl, tel.: 783 479 791.

 

 • Dane osobowe osoby upoważnionej do odbioru dziecka przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, e RODO w celu weryfikacji tożsamości/identyfikacji osoby odbierającej dziecko z przedszkola celem zapewnienia bezpieczeństwa dziecku.

 

 • Dostęp do danych będą mieć wyłącznie upoważnieni przez administratora pracownicy przedszkola. Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

 

 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez czas trwania roku szkolnego, którego dotyczy upoważnienie.

 

 • Pani/Pana dane pozyskane zostały bezpośrednio od rodzica/ prawnego opiekuna dziecka, który wskazał Panią/Pana jako osobę upoważnioną do odbioru na przeznaczonym do tego upoważnieniu. Podanie Pani/Pana danych jest dobrowolne jednak konieczne dla realizacji wskazanego celu. Niepodanie danych uniemożliwi odbiór przez Panią/Pana dziecka z przedszkola.

 

 • Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych w dowolnym momencie.

 

 • Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie; powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.

 

 • Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora.

 

 • Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

 

 • Pani/Pana dane nie zostaną przekazane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kokaninie
Data utworzenia:2022-02-01
Data publikacji:2022-02-01
Osoba sporządzająca dokument:Magdalena Szczepaniak
Osoba wprowadzająca dokument:MS
Liczba odwiedzin:1211