Zapytanie ofertowe 1/2021

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGĘ:

WYMIANA RYNIEN NA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOKANINIE

 

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kokaninie zaprasza potencjalnych wykonawców

do składania ofert na realizację usługi wymiany rynien na budynku Szkoły Podstawowej

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kokaninie

 

Kokanin, dnia 07.06.2021r.

 

 1. ZAMAWIAJĄCY:

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kokaninie

Kokanin 67, 62-817 Żelazków

tel. 62 761 29 21 , e.mail: sekretariat@zspkokanin.pl

 

I   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest usługa wymiany rynien na budynku Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kokaninie (nowa część – sala gimnastyczna)

 

Zakres prac będzie obejmować:

 

 1. Zabezpieczenie miejsca pracy.
 2. Roboty demontażowe.
 3. Montaż rynien poziomych i spustowych.
 4. Utylizacja zdemontownych elemntów.

 

Wykonanie ww. prac nastąpi w oparciu o przedmiar robot.

 

II KRYTERIA OCENY OFERT:

 1. Kryterium wyboru – 100% cena (cena wyrażona w PLN powinna zawierać wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia.
 2. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia jaką podaje w swojej ofercie Wykonawca jest to cena wyrażona w wartości brutto PLN. Cenę oferent określa w oparciu o kalkulację własną.

 

 III TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA I OKRES GWARANCJI:

 

 1. termin wykonania zamówienia – do 20.08.2021
 2. warunki płatności – płatne przelewem bankowym w terminie 7 dni po otrzymaniu przez Zamawiającego faktury wystawionej przez Wykonawcę na podstawie protokołu odbioru robot bez stwierdzonych usterek.
 3. Okres gwarnacji – 2 lata od dnia podpisania protokołu odbioru robot.

 

 IV OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU:

 

 1. Magdalena Szczepaniak, tel. 503 933 061 lub 62 761 29 21

 

V TERMIN I FORMA ZŁOŻENIA:

 

 1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej osobiście lub listownie na adres: ZSP Kokanin, Kokanin 67, 62-817 Żelazków.
 2. Ofertę w wersji elektronicznej można przesłać także na adres e-mail: zspkokanin@gmail.com

 

VI Zamawiający otworzy oferty  w dniu 1 lipca godz. 10:00.

 

VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 

 1. Zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na miejscu wykonania usługi i w jego okolicy w celu zapoznania się z przedmiotem zamówienia i dokonania oceny zgodności informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania.
 2. Wykonawca powinien dysponować odpowiednimi środkami, materiałami I narzędziami do wykonania przedmiotu zamówienia ( w szczególności uwzględnić prace na wysokości – ponad 10m)
 3. W toku analizy ofert Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
 4. Zamawiający wybierze ofertę, która będzie zawierała najniższą cenę brutto za całość zamówienia i będzie zgodna z niniejszym zamówieniem.

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Zepół Szkolno - Przedszkolny w Kokaninie
Data utworzenia:2021-06-07
Data publikacji:2021-06-07
Osoba sporządzająca dokument:Magdalena Szczepaniak
Osoba wprowadzająca dokument:MS
Liczba odwiedzin:285